+36 70 779 2064 / mystickitti@gmail.com

Adatvédelem

1. Általános rendelkezések
2. Adatkezelő adatai
3. Fogalmi meghatározások
4. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
5. Adatkezelések
6. Adatfeldolgozók
7. Cookie-k kezelése
8. Közösségi oldalak
9. Adatbiztonsági intézkedések
10. Jogérvényesítő lehetőségek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A https://mystickitti.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a mystickitti.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) Kitti-Mix Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: Üzemeltető)

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 23. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 99. cikk (1) bekezdése értelmében a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (L 119/87 - 2016. május 4.) követő huszadik napon, azaz 2016. május 24-én hatályba lépett.

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője: Kitti-Mix Kft.
Székhely címe: 6791 Szeged Széksósi út 48/b.
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26642945-1-06
Telefon: +36 70 779 2064
E-mail: mystickitti@gmail.com

Az adatkezelőnek nincs adatvédelmi tisztségviselője, mert az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint a tevékenységből eredően ez nem előírás.

3. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

  3.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  3.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

  3.3. Felhasználó, ügyfél: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a Kezelt adatok körében (5.1) felsorolt adatait.

  3.4. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

  3.5. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  3.6. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  3.7. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. ADATKEZELÉSEK

  5.1. Kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
 • Név,
 • Elérhetőség (telefon, email),
 • Adószám
 • Szállítási cím,
 • Számlázási cím

  5.2. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázása.

  5.3. Érintettek köre: A webshopon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

  5.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 5 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Kitti-Mix Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  5.7. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

  5.8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (3.5), az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  5.9. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

  5.10. Az Üzemeltető kéri, hogy „Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

  5.11. Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívüli harmadik országba, az USA-ba.

The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE; Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA
Honlap: https://mailchimp.com
Adatkezelési tájékoztató

6. ADATFELDOLGOZÓK

6.1. Webáruház szolgáltatás:

  6.1.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webáruház szolgáltatás

  6.1.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Shopmasters-Informatika Kft.
Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.
E-mail: kapcsolat@shopstart.hu
Honlap: https://www.shopstart.hu/
Adatkezelési tájékoztató

  6.1.3. Kezelt adatok köre: az érintet által megadott valamennyi személyes adat.

  6.1.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

  6.1.5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  6.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a webáruház szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a webáruház szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  6.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Tárhelyszolgáltatás:

  6.2.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás

  6.2.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Shopmasters-Informatika Kft.
Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.
E-mail: kapcsolat@shopstart.hu
Honlap: https://www.shopstart.hu/
Adatkezelési tájékoztató

  6.2.3. Kezelt adatok köre: az érintet által megadott valamennyi személyes adat.

  6.2.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

  6.2.5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  6.2.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  6.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.3. Szállítás (Magyar Posta)

  6.3.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  6.3.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Magyar Posta Cím: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36 1 333 7777
Adatkezelési tájékoztató

  6.3.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

  6.3.4. Az érintettek köre: A házhozszállítást vagy postapontra kérő valamennyi érintett.

  6.3.5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz vagy postapontra szállítása.

  6.3.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás vagy postapont lebonyolításáig tart.

  6.3.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

6.4. Szállítás (Packeta)

  6.4.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  6.4.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Telefonszám: +36 1 400 8806
Honlap: https://www.packeta.hu/
Adatkezelési tájékoztató

  6.4.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

  6.4.4. Az érintettek köre: Az átvételi pontra kérő valamennyi érintett.

  6.4.5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék átvételi pontra szállítása.

  6.4.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átvételi ponton történő átadás lebonyolításáig tart.

  6.4.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

7. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE    

  7.1. Webáruházakra jellemző cookie-k a bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k, a felhasználói élmény javításához használt cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől, mert személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Ezen kívül az az adatkezelő alkalmaz "harmadik fél cookie-jait" is.

  7.2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

  7.3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  7.4. Az adatkezelés célja:
 • WMSESSID: A rendszer működésének biztosítása. Szükséges a felhasználók belépéséhez, a kosár működéséhez, az értesítő üzenetek megjelenítéséhez.
 • grid-list: A felhasználói élmény növelése céljából működő süti. Funkciója a termék lista oldalak, megjelenítési beállításainak megjegyzése.
 • Consent-manager: A felhasználói süti báron megadott adatkezelési beállításainak a mentése.
 • cmitvisitor: A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.

  7.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

    7.5.1. Süti típusa: munkamenet süti (session)

    7.5.2. Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

    7.5.3. Adatkezelés időtartama:

 • WMSESSID: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
 • grid-list: 1 év.
 • Consent-manager: 2 év.
 • cmitvisitor: 1 év.

    7.5.4. Kezelt adatkör: connect.sid.

  7.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  7.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  7.8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  7.9. Külső szolgáltatók

A Weboldalhoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt a Weboldalra vonatkozóan hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külsőszolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

    7.9.1. Facebook cookie-k (Facebook Pixel): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. A Facebook cookie-król további információk: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

A süti által kezelt személyes adatokat könnyedén visszavonhatja a felhasználó. Az weboldal/webáruház jobb alsó sarkában található adatkezelési süti ikonra kattintva eljut az adatkezelési oldalra, ahol adatkezelési célonként egy-egy kattintással visszavonhatja a hozzájárulását, így a rendszer ezután a visszavont témában nem gyűjt róla adatokat.

8. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

  8.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

  8.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

  8.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

  8.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

  8.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tehát bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshető az Adatkezelő személyesen, a mystickitti@gmail.com e-mail címen illetve az alábbi telefonszámon: +36 70 779 2064.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.